Regulamin konkursu wiosenny konkurs w Normobarii
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma  Normobaria Uniejów

99-210 Uniejów,
ul. abp. Jakuba Świnki 2E


2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu.
Warunki uczestnictwa
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
6. Konkurs trwa od 01.03.2023r. do 30.03.2023r. godz. 22:00
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 31.03.2023r za pośrednictwem fanpage’a.
8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook
znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100070607094611

9. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a Normobaria Uniejów
Zadanie konkursowe
10. Zadanie konkursowe polega na :
– polubieniu fanpage https://www.facebook.com/profile.php?id=100070607094611- udostępnieniu publicznie posta z konkursem na swojej osi czasu
– polubienia posta konkursowego
– zaproszenie w komentarzu do konkursu minimum 6 osób
– napisaniu w komentarzu Dlaczego chcesz wygrac Voucher do normobarii?
11. W konkursie zostanie wyłonionych 1 zwycięzca.
12. Najciekawsze, najlepsze, najzabawniejsze prace konkursowe zostaną wybrane przez komisję w składzie Katarzyna Minkiewicz.
Porzez wybranie najfajniejszej odpowiedzi.
13. Zwycięzca Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook .
14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
wypowiedziach.
15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
udziału w konkursie.
Nagroda
16. Nagrodą w konkursie jest Voucher na 5 wejść na sesje tlenoterapii do zrealizowania w Normobaria Uniejów.
17. Nagrodę można odebrać przez kontakt z Normobarią Uniejów, można go dostać drogą mailową.
18. Nagrodę należy odebrać od 31 marca najpóźniej do dnia 1 maja po tym czasie Nagroda traci ważność.
19. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie
Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
22. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w
serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
23. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres na naszej stronie www.
24. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku).
25. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
Obowiązek informacyjny
26. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (Normobaria Uniejów z siedzibą 99-210 Uniejów,
ul. abp. Jakuba Świnki 2E).
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mai:

kontakt@normobaria.net.pl


27. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (Diament Body & Mind Spa Łódź).
28. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a
także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
Postanowienia końcowe
29. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
30. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (Normobaria Uniejów).
32. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.