RODO

polityka prywatności

W związku z obowiązkiem informacyjnym informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli:
Biuro Usług Detektywistycznych i Ochrony “Bodyguard” Zbigniew Minkiewicz, Tomaszów Mazowiecki, ul. Gęsia, nr 2a, lok. 3, 97-200, Filia: NORMOBARIA, 99-210 Uniejów, ul. abp. Jakuba Świnki 2E NIP: 7732001528, REGON: 590568031 („ADO”).
Użytkownikiem („Użytkownik”) jest każda osoba korzystająca ze strony internetowej Administratora (”Serwisu”).

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
I. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, dalej „Ustawa”.

II. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, informujemy Państwa, że mogą przysługiwać Państwu następujące prawa:
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, w zakresie w jakim wyrażenie takiej zgody było dobrowolne,
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z niewłaściwym przetwarzaniem przez ADO danych osobowych.
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z ADO pod następującym adresem kontakt@normobaria.net.pl.
Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne dla celu, w jakim je podano. Niepodanie danych osobowych lub cofniecie zgody co do przetwarzania określonych danych osobowych może spowodować brak możliwości realizacji ww. celu.

III. Przetwarzamy następujące kategorie danych:
1. dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane w danej firmie;
2. inne dane potrzebne do przygotowania dla Państwa odpowiedniej oferty lub komunikacji w zakresie roszczeń w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

IV. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody na działania marketingowe (przedstawienie oferty) – będą one przetwarzane do czasu jej wycofania, wniesienia sprzeciwu lub do czasu zawarcia Umowy, przez czas nie dłuższy niż 2 lata od daty powierzenia danych, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze ich przetwarzanie,
w pozostałych przypadkach – będą one przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim zostały przez Państwa podane, a także po jego zakończeniu w celach: wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych.

V. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 (RODO)

VI. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

VII. Nie przekazujemy i nie dokonujemy obrotu danymi osobowymi. Dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez wyraźnej zgody. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą jednak zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Kontakt e-mailowy
Kontaktując się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazują nam Państwo adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych w takim przypadku jest realizacja celu, dla jakiego dane zostały przekazane, tj. nawiązania kontaktu z naszą firmą. Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Nasze skrzynki pocztowe obsługiwane są przez firmę Home.pl.
Jeśli celem udostępnienia przez Państwa danych osobowych jest przedstawienie Państwu oferty usług świadczonych przez Administratora, podstawą prawną do przetwarzania podanych danych osobowych jest Państwa zgoda.

Kontakt telefoniczny
Kontaktując się z nami za pośrednictwem numeru telefonu wskazanego w Serwisie, mogą nam Państwo przekazać w treści rozmowy dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest realizacja celu, dla jakiego dane zostały przekazane, tj. kontaktu z naszą firmą. Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu telefonicznego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.
Jeśli celem udostępnienia przez Państwa danych osobowych jest przedstawienie Państwu oferty usług świadczonych przez Administratora, podstawą prawną do przetwarzania podanych danych osobowych jest Państwa zgoda.

Pliki cookies
Serwis może wykorzystywać pliki „cookie” w celu zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu oraz do dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Pliki „cookie” to informacje przekazywane przez przeglądarkę internetową i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Służą one identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z serwisu.
Strona pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania Serwisem i usprawnienia nawigacji Administrator lub jego usługodawca może używać plików cookies lub Web beacons (elektronicznych obrazków, które umożliwiają ustalenie liczby osób odwiedzających daną stroną internetową oraz wejście do cookies) i pozyskanie danych sumarycznych. Administrator nie zbiera ani nie przechowuje pojedynczych plików cookies w formie niezagregowanej. Dla celów funkcjonalnych możliwy jest dostęp wyłącznie do pochodzących z cookies danych zagregowanych (grupowych).

Użytkownik Serwisu może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików „cookie”, w tym zablokować obsługę tych plików. Wszelkie informacje na temat obsługi plików „cookie” oraz możliwość zmiany ustawień znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Wyłączenie obsługi plików „cookie” w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług Serwisu.
Kontakt z nami (Administrator Danych Osobowych)
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania danych mogą Państwo zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@normobaria.net.pl (forma zalecana) lub w innej formie (telefonicznie lub pocztą tradycyjną).